Hlavná stránka

História

Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

Spolky

Občianske združenie

Mikroregión

Internetový krúžok

Samotrč - Konteska

Rímsko . katolícka cirkev

Evanjelická cirkev

Železnica

Školstvo vo Veľkej Vsi

 • Najstarší záznam o Veľkoveskej evanjelickej škole je z r.1800 - spravovali ju evanjelický rektori
 • 1840 - škola bola umiestnená vo veľmi schátralej drevenej budove
 • 1884 - postavená nová škola - vydržiavala ju evanjelická cirkev
 • 1886 - vyučovací jazyk maďarský - učiteľ - Ľudovít Hanko
 • učiteľ Pavel Honéczy - zaviedol názorné vyučovanie, čítanie a písanie
 • prelom 20. storočia - vyučoval dipl. učiteľ Jozef Csipkay
 • prvá štvrtina 20.st. - Ján Šimon - 76 školopovinných žiakov
 • 1931 - 1935 - výstavba novej školy
 • 1933 - jednotriedna Evanjelická ľudová škola, Daniel Gallay učiteľ
  učiteľ Gallay píše o
  založení školy v Pamätnej knihe o obci
 • 1940 - nastúpil učiteľ Žigmund Rešetár - bol poverený vedením kroniky, obecnej knižnice, velením civilnej protileteckej ochrany, velením brannej výchovy,bol tajomníkom dobrovoľného hasičského spolku, požiarnym inšpektorom, predsedom miestnej osvetovej komisie, predsedom združenia evanjelickej mládeže ..
 • 1942 - Podľa zákona č. 308/40 tunajšia škola bola zápisnične so všetkým inventárom odovzdaná do úžitku obce, takže od 1. januára vecný náklad školy nehradí už cirkev ale obec. Keďže podľa platných predpisov, v obci sa nachádza viac ako 4/5 školopovinných detí evanj. a. v., ostatné sú rim. kat. viero-vyznania, ráz školy ostáva aj naďalej cirkevný pod menom Ev. a. v. ľud. škola vo Veľkej Vsi.
 • 1950 - jednotriedna Národná škola s piatimi ročníkmi; počet žiakov 42
 • 1975 - zrušenie školy ; žiaci začali dochádzať do ZŠ v Kalinove; v budove školy bol zriadený klub mládeže
Spoločné fotografie žiakov
Šk. rok:
1947/48
1949/50
1963/64
1964/65
1970/71
1972/73
1976/77