Rímsko katolícka cirkev vo Veľkej Vsi

Hlavná stránka

Aktuality

História

Barokovo - klasicistický kostol

Evanjelická cirkev
Dejiny breznickej farnosti

Zoznam duchovných pôsobiacich v brez. farnosti

Mesačník Matka

Prvá zmienka, že vo Veľkej Vsi existovala fara je z r.1332-1337 v záznamoch Monumenta Vatikana a tiež, že Peter bol farár kostola sv. Mikuláša z Veľkej Vsi.
Peter Pázmán uvádza na zozname fár z roku 1397 Veľkú Ves ako samostatnú faru.
Opát Juraj Sleger v r. 1674 spomína Veľkú Ves ako bývalú samostatnú katolícku faru s veľmi starým dreveným kostolom
sv. Martina, v ktorom bol oltár zo starého veľkého kameňa a na ňom bola umiestnená veľká modlitebná kniha. Opát vykonávajúci služby božie sa volal Ján Hidassy a patrónom farského kostola bol sv. Martin. Tento kostol stál ešte aj po dobe reformačnej a slúžil av.a.v. za modlitebňu do roku 1798.
Sv. Martin, patrón kostola bol zvolený preto, lebo vynikal ako borec pohanských modiel a v láske k chudobným.
Biskup Berényi v r. 1731 spomína Veľkú Ves, ako faru so starým kostolom, kt. slúži ev. veriacim ako modlitebňa, vo vnútri kt. sa nachádzal mosadzný kalich s patenou, dve prikrývadlá a vedľa modlitebne boli dva zvony.
R.. 1761 Can. vis. udáva že Veľká Ves je fíliou Lučenca, nemá faru ani byt pre farára, služby božie sa vykonávajú v modlitebni, katolíci nemajú vlastný cintorín. Omšu prišli občas vykonať františkánski mnísi z Fiľakova.
Podrobné informácie o týchto skutočňostiach nájdete v diele farára Jána Belčányho Dejiny breznickej farnosti, najmä odkaz na
faru Veľká Ves a históriu obce Veľká Ves.

V máji roku 1991 bol v priestore pri Dome smútku vysvätený kríž.

Počas vianočných sviatkov v r.1997 sa v priestoroch Domu smútku uskutočnila Jasličková pobožnosť.

V súčasnosti prebieha stavba nového kostola - Svätej rodiny. Základný kameň posvätil dňa 8. júla 2000 Mons. Eduard Kojnok biskup Rožňavský.

Dňa 25. decembra 2000
koledovanie detí s DOBROU NOVINOU a 31. decembra 2000 bola v miestnom kultúrnom dome Jasličková pobožnosť.

Vo februári 2001 sa konal 4. fašiangový kresťanský ples.
3. júna 2001 bolo
1. sväté prijímanie v Kalinove (Milan Melicher)
18. novembra štyria mladí ľudia z Veľkej Vsi prijali sviatosť
birmovania. 26. decembra 2001 deti koledovali s Dobrou novinou a 30. decembra v kultúrnom dome bola Jasličková pobožnosť.

3. januára vybratí koledníci z Dobrej noviny na návšteve u prezidenta SR.
9. február -
5. fašiangový kresťanský ples