Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkej Vsi

Hlavná stránka

História

Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

Spolky

Občianske združenie

Mikroregión

Internetový krúžok

Samotrč - Konteska

Školstvo

Rímsko . katolícka cirkev

Evanjelická cirkev

Železnica

Foto

Vzniku JRD vo Veľkej Vsi predchádzalo založenie strojového družstva.
Prípravný výbor založenia Jednotného roľníckeho družstva vo Veľkej Vsi bol vytvorený už v roku 1949 a mal 10 členov. JRD 1. typu bolo založené 7. januára 1950 a jeho predsedom sa stal Ján Lörinčík Žák. Založené bolo z podnetu najvyspelejších robotníkov a roľníkov, ktorí zorganizovali v lete 1950 spoločnú žatvu a hneď na to založenie JRD II. typu. Hneď došlo k rozoraniu všetkých medzí v obci a polia sa scelili na veľké hony na ktorých sa pracovalo spoločne. JRD sa stalo jedným z najlepších II. typu v okrese Lučenec. Bolo medzi prvými, ktoré pochopilo družstevnú myšlienku.
JRD začalo najprv hospodáriť na spoločnej pôde, ktorú prevzalo od ev. a. v. cirkvi a od obce v celku 28 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej bolo 25 ha pôdy ornej. Ku nej pripudla pôda, ktorú vlastnili rolníci, keď vstúpili do družstva. JRD obhospodarovalo celkovo 725 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 425 ha ornej a 300 ha ostatnej. Predsedom JRD sa stal v roku
1951 Martin Kelemen, učtovníkom Ján Paál, pokladníkom Ján Kuriš, hospodárom Juraj Lörinčík. Družstvo malo 75 členov, z toho 58 mužov a 17 žien. V tomto čase družstvo nevlastnilo ešte žiadne hospodárske zvieratá. Tie boli stále v súkromnom vlastníctve.
V spoločnom vlastníctve mali: 6 kolesových traktorov so závesným náradím, 3 mláťacie garnitúry, 4 trojtonové vlečky, 3 samoviazače, 1 kosačku, 1 diesel motor a 3 elektromotory na pohon mláťačiek.
Pracovalo sa dobre, no pri odmeňovaní sa hodne krivdilo malým roľníkom a tak títo dali podnet k prechodu
JRD do III. typu. Toto sa podarilo v lete 1952. Koncom roku 1952 bola už združstevnená celá obec. Hodnota pracovnej jednotky činila 100,- Kčs (v starej mene) 2,5 kg chlebového obylia a 2 kg krmu. Predsedom JRD sa stal Pavel Antal.
V roku
1953 bolo JRD zaradené medzi najlepšie v okrese i kraji. Zaviedla sa úzkoriadková sejba obilovín, krížová výsadba zemiakov i kukurice. Družstevníci si sami začali pestovať niektoré semená v tzv. semenárskych dielcoch. Výkrmňa ošípaných bola zriadená núdzovo adaptáciou pajty u Jána Antalíka Drgove. Prasnice boli rozmiestnené po chlievoch družstevníkov v obci.
V roku
1954 bola postavená ošípáreň - matečník pre 50 kusov prasníc a silážna jama na 200 m3. Postupne sa zvyšovali aj stavy hospodárskych zvierat a to hovädzí dobytok o 30 kusov, ošípané o 121 kusov. Počet sliepok - nosníc činil 370 kusov. Celková výmera pôdy na ktorej sa hospodárilo bola 772,80 ha, z toho členskej pôdy 595,80 ha, výmera spoločnej ornej pôdy 453,34 ha. Počet členov družstva stúpol na 67, počet pracovníkov na 114 z toho 61 žien. V obci boli ešte dvaja súkromne hospodáriaci rolníci.
V roku
1955 bolo započaté s výstavbou kravína K-98 s celkovým nákladom 188 442 Kčs. Bola tiež postavená silážna jama pre objem 175 q krmu.
V roku
1956 boli v živočíšnej výrobe dosiahnuté nasledovné výsledky: hovädzí dobytok 220 kusov z toho kráv 75, ošípaných 330 kusov z toho 68 prasiat, oviec 310 z toho matky 178, hydiny 594 z toho 420 sliepok. Prírastok uliahnutím bolo 52 kusov prasiat, 108 jahniat a 3 žriebätá. Zakúpené bolo 125 kusov oviec a 10 teliat. V investičnej výstavbe bola vystavená hydináreň a matečník, ako aj jedna bytová jednotka pre kováča.
V roku
1957 boli postavené dva montované kurníky. Hodnota pracovnej jednotky činila 16,- Kčs, ktorá sa z polovice vyplácala v peniazoch a z druhej polovice v naturáliách. V roku 1958 stúpla hodnota pracovnej jednotky na 18,- Kčs v naturáliách 3,90 Kčs (pšenica 1,1 kg, jačmeň 0,30 kg, ovos 0,40 kg, zemiaky 0,37 kg, seno 2 kg). Chov oviec bol tiež na dobrej úrovni. Vyprodukované bolo 2266 kg syra, strih vlny činil 1658 kg a 4384 kg mäsa. Príjem za obchodované kurčatá činil 36828,- Kčs a z chovu 7675,- Kčs a z odchovu kačíc 10077,- Kčs. Vyprodukovalo sa 85560 kusov vajec. Najlepšie výsledky dosiahlo družstvo v pestovaní ľanu v stonkách i na semeno. V kraji bolo prvé, na Slovensku druhé. Celkový príjem z ľanu činil 527000,- Kčs. V investičnej výstavbe bol postavený jeden ovčín pre 400 kusov oviec a započalo sa i výstavbou maštale. Rok 1959.
V roku
1960 bola zriadená družstevná škola práce na ktorej sa zúčasnilo celkom 20 družstevníkov. V r. 1961 bola postavená odchovňa pre mladý dobytok. Celková hodnota postavených budov postavených od založenia JRD dosahovala sumu 2838835,- Kčs.
Súpis hospodárskych zvierat k 1.7.1961:
  Hov. dobytok Kravy Ošípané Prasnice Ovce
Obec celkom: 533 205 597 70 436
Chov JRD: 475 160 478 70 392
Záhumienkári: 56 44 96 - 39
Ostatní: 2 1 23 - 1

Ukážka osevu jednotlivých plodín prevedený v roku 1962: pšenica 113 ha, raž 10 ha, jačmeň 70 ha, cukrová repa 25 ha, zemiaky 13 ha, kŕmna repa 3 ha, krmoviny na ornej pôde 46 ha, kukurica na siláž 30 ha, na zelené krmivo 10 ha a miešanky 16 ha. Ukončená bola i novostavba senníka a započalo sa so stavbou garáží. Rok 1963.
V roku
1964 použili družstevníci novú technológiu pri zbere obilia a to dvojfázovo na výmere 150 ha, ďalej omelé dosušovanie krmív prevádzali z výmery 70 ha a to krmivá na ornej pôde. V porovnaní z minulým rokom sa zväčšila orná pôda o 45 ha v dôsledku rozorávky málo výnosných lúk a pasienkov. Rok 1965.
1. januára 1972 sa združili menšie družstvá do strediskovej obce Kalinovo a vytvorili spoločné JRD so sídlom v Kalinove pod názvom JRD "Družba". Išlo o obce: Kalinovo, Hrabovo, Veľká Ves, Breznička, Mládzovo, Podkriváň. Vo Veľkej Vsi ostalo len výrobné stredisko.
Pestujú sa hlavne obiloviny. Menej sa pestovali okopaniny a krmoviny. V živočíšnej výrobe sa chovalo okolo 300 kusov kráv v troch kravínoch, ošípané v dvoch ošípárňach a asi 300 kusov oviec.Obec je zaradená do repárskej výrobnej oblasti.