Rok 1954 vo Veľkej Vsi

V predvolebnej kampani občania boli zoznamovaní s navrhovanými kandidátmi na verejných hovoroch s občanmi. Kandidátov zostavoval národní front a že naša obec bola rozdelená, podľa počtu obyvateľov, na deväť volebných obvodov, pri čom každý obvod voli svojho zástupcu, bolo i deväť kandidátov.
Voľby sa konali 16. mája v sále kultúrneho domu a to už ráno od 7. hodiny. Nálada v deň volieb bola veselá. Voličia nastupovali k volebnej urne jednotne, takže všetci voličia v obci odovzdali svoje hlasy pre kandidátov národného frontu. Do MNV vo Veľkej Vsi boli zvolení títo občania:
Meno Číslo domu Rok narodenia
Pavel Lörinčík 2 1927
Ján Lörinčík 11 1923
Pavel Paál ml. 72 1930
Pavel Antalík mokoš 49 1913
Ján Kontriš 75 1910
Ján Lörinčík šinko 110 1908
Elena Rešetárová 51 1921
Ján Novodomský 63 1913
Ján Laco 52 1914
Zvolení členovia na prvom slávnostnom zasadnutí MNV, zložili i predpísaný sľub a previedla sa i voľba funkcionárov. Za predsedu MNV bol zvolený Ján Novodomský, zamestnaním robotník a za tajomníka Pavel Lörinčík robotník v Poľane Opatová.
Okrem toho bola zostavená ešte rada MNV, ktorá riešila veci medzi časom, kým sa zišlo plénum MNV, ktoré sa schádzalo raz mesačne, kým rada MNV 3-4 krát za mesiac.
Členovia rady boli: Ján Novodomský, Pavel Lörinčík, Pavel Antalík, Ján Lörinčík šinko, Ján Lörinčík matúš
Pri voľbách do NZ je hodné spomenúť, že za poslanca do NZ bol zvolený náš občan - družstevník, Ján Kuriš nar. 1920 čís. d. 83, bezpartajný. Bol stredným roľníkom, v živote sa ťažko prebíjal. Pri zakladaní nášho JRD bol medzi prvými, ktorí vstúpili a podpísali poriadok III. typu. Tu vykonával i niektoré funkcie ako zootechnika a skupinára. Pre jeho snaživú prácu a ako dobrého pracovníka v JRD, kandidovali ho za poslanca.
Do SNR za náš obvod zvolená bola za poslankyňu s. Anna Molnárová, robotníčka v Poľane Opatovej.
Účasť našich občanov vo voľbách bola 100% a všetky hlasy boli odovzdané za kandidátov NF.
V apríli došlo k ďalšiemu zníženiu cien najmä priemyselného tovaru, ako: šatstva, obuvi, látok, rádioprijímačov, fotoaparátov, chladničiek, vysávačov prachu atď. I toto zníženie cien prijali naši občania s plným uspokojením.
Práca v JRD
Tento rok je 10. výročím od SNP a za tú dobu sa v celku zmenil život v našej obci. Nevidno už pracovať chudobnejších ľudí u majetnejších gazdov, ani cudzích žatviarov, ako tomu bývalo predtým. Roľníci peacujú spoločne podľa potreby a zisky si delia podľa hospodárenia družstva na pracovné jednotky a dostávajú pekné sumy jednak v peniazoch a v naturáliách zase toľko, čo im postačí na živobytie, ba v rodinách, kde viacerí pracujú v družstve vznikajú prebytky obilia a to potom odpredávajú za voľné ceny bezzemkárom.
Občania sú všeobecne dobre situovaní. Je veľmi málo tých rodín, kde by nebolo rádio, nové bytové zariadenie, slušne sa i obliekajú a o stravovaní je tu už nie potrebné sa zmieňovať. Obec zmenila svoj vzhľad a zmizli aj blatnivé ulice.
Školstvo
Kultúrno-osvetová činnosť sa prevádza ponajviac v kultúrnom dome, ktorý stojí uprostred obce. Divadelná činnosť v minulosti bývala lepšia, ako je tomu teraz a to z dôvodu, že mládež vtedy bola po celý čas doma na dedine, kdežto teraz odchádza do zamestnania do rôznych závodov a podnikov alebo škôl v Lučenci a inde.
Knižnica pre verejnosť je len jedna, je to ľudová knižnica, nateraz umiestnená v škole a počíta 393 zväzkov. Občania radi čítajú aj dennú tlač, najviac odoberajú noviny Pravdu a Prácu asi 40 predplatiteľov, hodne sa čítajú Roľnícke noviny, len obrázkových počítačov dochádza menej do obce.
Občania vyše 65 roční, alebo práce neschopní dostávajú sociálny dôchodok. Tento nateraz poberá 37 občanov. V obci bol ustanovený aj ľudový hygienik, ktorý sa stará o čistotu a hygienu.
V tomto roku bola postavená aj márnica pri cintoríne.
Úmrtnosť v porovnaní s minulosťou nie je badateľná ani u dospelých ani u kojencov. Ľudia sa dožívajú pomerne dosť vysokého veku, v obci je viacej starcov vyše 80 ročných.
Po Novom roku bola mierna zima, len vo februári mrazy dosahovali 30 stupňov Celzia. Snehu bolo pomerne dosť, ktorý len koncom februára dostával odmäk a začiatkom marca zmizol úplne. Rýchly odmäk spôsobil mnoho vody, ktorá sa vylievala z jarkov a zaplavovala lúky. 5. marca už bolo blýskanie a hrmenie a tak isto aj 23. marca. V apríli potom ešte napadol i sneh, ale ten sa rýchlo roztopil. Potom bolo daždivé počasie s občasnými búrkami až do 13. júna. Cez kosby bolo mnoho dažďa, v dôsledku ktorého nakosená ďatelina i napriek tomu, že bola v kopách poskladaná, veľmi sa znehodnotila a hodne z nej aj zhnilo. Prudká búrka s víchricou sa zniesla 10. augusta, bola tak silná, že i stromy lámala a poškodzovala aj domy. Jeseň bola dosť pekná a dlhá, takže sa všetky poľnohospodárske práce mohli uskutočniť.
Hlavná stránka História Pamätná kniha